BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Duomenų valdytojo UAB „Vilniaus alus“ kontaktiniai duomenys: juridinio asmens kodas 124688862, adresas Arimų g. 29, LT-11114 Vilnius, el. paštas info@vilniausalus.lttelefono numeris +370(5)2606900 (toliau - mes) (toliau – Bendrovė) saugo savo klientų bei Bendrovės tinklapio www.canislupus.lt (toliau – Tinklapis) naršytojų (toliau - Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius techninius ir teisinius apsaugos standartus. Žemiau Jūs galite susipažinti kaip mes tvarkome Jūsų pateiktus duomenis.    

Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Jei Jums kiltų kokių nors su šia privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į mus šiuo el. paštu: info@vilniausalus.lt.

KAM TAIKOMA PRIVATUMO POLITIKA?

Ši privatumo politika yra taikoma Bendrovės teikiamoms alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų užsakymo bei pirkimo internetu per Bendrovės elektroninę parduotuvę paslaugoms ir Bendrovės Tinklapiui, nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius Bendrovės klientas ir/ar Tinklapio lankytojas naudoja apsilankymui Tinklapyje ar naudojimuisi Bendrovės teikiamomis paslaugomis. Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Ši privatumo politika netaikoma tinklapiuose pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų asmenų tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokiuose tinklapiuose galiojančiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

ESMINĖS PRIVATUMO POLITIKOS SĄVOKOS

Duomenų valdytojas - UAB „Vilniaus alus“.

Duomenų valdytojo valdomi tinklalapis – www.canislupus.lt.

Paslaugos – visos Duomenų valdytojo teikiamos paslaugos, susijusios su alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų prekyba internetu per Bendrovės elektroninę parduotuvę.

Elektroninė parduotuvė – UAB „Vilniaus alus“ elektroninė parduotuvė, interneto adresu www.canislupus.lt.

 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS IR KOKIU TIKSLU MES TVARKOME ?

Elektroninėje parduotuvėje profilio sukūrimo ir administravimo tikslu tvarkomi šie klientų asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas (miestas, buto numeris, pašto kodas);
 • laukelyje papildoma kliento suvesta informacija;
 • patvirtinimas, kad asmeniui yra 20 arba daugiau metų.

Užsakymo suformavimo ir pristatymo tikslu tvarkomi šie klientų, susikūrusių paskyras Elektroninėje parduotuvėje, asmens duomenys :

 • vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, patvirtinimas, kad asmeniui yra 20 arba daugiau metų, pristatymo adresas (miestas, buto numeris, pašto kodas, šalis) bei el. pašto adresas;
 • laukelyje papildoma kliento suvesta informacija.

Užsakymo suformavimo ir pristatymo tikslu tvarkomi šie klientų, nesusikūrusių paskyrų Elektroninėje parduotuvėje, asmens duomenys :

 • vardas, pavardė, telefono numeris, patvirtinimas, kad asmeniui yra 20 arba daugiau metų, pristatymo adresas (miestas, buto numeris, pašto kodas, šalis);
 • laukelyje papildoma kliento suvesta informacija.

Lankytojui prisijungus ar apsilankius Bendrovės Tinklapyje, automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys:

 • IP adresas;
 • prisijungimo data ir laikas;
 • tinklalapio, kuris jungiasi su mūsų Tinklalapiu pavadinimas ir universalusis adresas (URL);
 • Lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenys;
 • Lankytojo interneto paslaugų teikėjo informacija;
 • Lankytojo geografinės vietos duomenys;
 • kita susijusi techninė informacija.

Atlikti užsakymus bei pirkimus (įskaitant paskyrų/profilių susikūrimą) Elektroninėje parduotuvėje gali tik asmenys nuo 20 metų amžiaus.  

Kreditinių kortelių ar sąskaitos duomenys Bendrovės nėra renkami. Jūsų mokėjimus užtikrina finansinių paslaugų tiekėjas - bankas Luminor.

 

KAIP MES GAUNAME JŪSŲ DUOMENIS IR KOKIU TEISINIU PAGRINDU JUOS TVARKOME?

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kuriuos jūs mums apie save pateikiate tada, kai vykdote užsakymą bei pirkimą mūsų Elektroninėje parduotuvėje www.canislupus.lt ir įtraukiate papildomus duomenis apsipirkimo Elektroninėje parduotuvėje tikslais, taip pat norėdami su mumis susisiekti per nurodytus Bendrovės kontaktinius duomenis.

 

 • Jums pateikiant mums duomenis per mūsų Tinklalapį;
 • Sudarant pirkimo sutartis online arba per elektroninę parduotuvę;
 • Kai Jūs elektroniniu laišku kreipiatės bet kurio mūsų darbuotojo/s elektroninio pašto adresu;
 • Kai Jūs suvedate savo asmens duomenis į Elektroninę parduotuvę;
 • Kai sutinkate su slapukų įdiegimu Jūsų įrenginyje;
 • Ar kitu būdu pateikiate ar Jūsų sutikimu gaunant iš trečiųjų šalių informaciją.

TEISĖTO TVARKYMO PAGRINDAI:

 • Sutartis (pirkimo/kita);
 • Teisėtas interesas – atsakyti į Jūsų užklausas, suteikti informaciją, kurios Jūs mūsų teiraujatės, apsaugoti Bendrovės ir Jūsų turtą ir t.t.
 • Teisės aktų nustatytų prievolių vykdymas (apskaita, archyvavimas, pranešimai apie duomenų saugumo pažeidimus ir pan.).

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

 

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ir su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitos valstybės institucijose.

Kliento į profilį/paskyrą suvesti duomenys saugomi tol, kol pašalinama Kliento paskyra. Jei Klientas neaktyvus (nė karto neprisijungia prie savo paskyros) 1 (vienerius) metus, paskyra pašalinama kartu su visais asmens duomenimis.

Mes užtikriname ir imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojama pasenusi arba nereikalinga informacija apie Jus bei, kad Jūsų duomenys būtų nuolat atnaujinami ir teisingi.

 

KAIP SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

 

Mes atsakingai įgyvendiname organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų įgyvendintos saugumo priemonės apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Rekomenduojame Jums papildomai laikytis minimalių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių:

 • nesilankyti įtartinose interneto svetainėse;
 • neatidarinėti neaiškios kilmės nuorodų;
 • reguliariai atnaujinti savo programinę įrangą;
 • savarankiškai pasirūpinti antivirusine apsauga.

 

Deja, bet kokios informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, neįmanoma užtikrinti visiško asmens duomenų saugumo, kai Jūs teikiate duomenis Tinklalapyje, todėl tai darydami prisiimate su asmens duomenų perdavimu į Tinklalapį susijusią riziką.

 

Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, kuris galėtų kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms ir nustačius aplinkybes prie kokių asmens duomenų buvo gauta nesankcionuota prieiga, Mes nedelsiant Jus apie tai informuosime.

 

KAM JŪSŲ DUOMENYS ATSKLEIDŽIAMI?

 

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų darbuotojų ir mūsų bendrovės IT, konsultacines/audito/teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

Šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų:

 

 • duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., Jūsų užsakymų prekes išvežiojantiems mūsų paslaugų teikėjams (partneriams), IT paslaugų teikėjams ir pan.) Pažymime, kad mūsų duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų duomenis tik pagal aiškiai pateiktus mūsų nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš mūsų gaunamų tvarkyti duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp mūsų ir paslaugų teikėjų dėl duomenų tvarkymo.
 • Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.

 

JUMS GARANTUOJAMOS TEISĖS

 

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

 

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

 

Norėdami įgyvendinti savo teises, prašome siųskite mums laišką el. paštu: info@vilniausalus.lt arba tiesiogiai. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją, kurią įsipareigojame ištrinti po identifikacijos.

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Jei manysime, jog yra būtinybė, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsdami ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai toliau tvarkyti Jūsų duomenis mus įpareigoja galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt). Visais atvejais, rekomenduojame prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su mumis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

 

KUR KREIPTIS?

 

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl Jūsų duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums info@vilniausalus.lt arba kreiptis telefonu +370(5)2606900.

 

KAIP SUŽINOTI APIE ŠIOS POLITIKOS PAKEITIMUS?

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie atnaujinimą, paskelbdami pranešimą konkrečiame tinklalapyje ar socialinių tinklų paskyrose. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

 

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo tinklalapyje dienos.

 

KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS?

 

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis Tinklalapiuose, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek Duomenų valdytojo teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną.

 

Tinklalapyje www.canislupus.lt naudojami slapukai:

 

Slapuko pavadinimas

Slapuko kategorija

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

__age_checker-history

Funkcionalumo slapukas

Naudojamas surinkti patvirtinimą dėl vartotojo amžiaus

Pirmo apsilankymo metu.

1 mėnuo

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

__cfduid

Funkcionalumo slapukas

Identifikuoja patikimą interneto srautą

Pirmo apsilankymo metu.

1 mėnuo

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

_landing_page

Funkcionalumo slapukas

Apsaugo lankytojų naršymą registruodamas nukreipimo puslapius - tai suteikia galimybę svetainei pateikti svarbius produktus ir (arba) įvertinti jų reklamos efektyvumą kitose svetainėse.

Pirmo apsilankymo metu.

15 dienų

-

_orig_referrer

Funkcionalumo slapukas

Apsaugo lankytojų naršymą registruodamas nukreipimo puslapius - tai suteikia galimybę svetainei pateikti svarbius produktus ir (arba) įvertinti jų reklamos efektyvumą kitose svetainėse.

Pirmo apsilankymo metu.

15 dienų

-

_s

Analitinis slapukas

Naudojama siekiant optimizuoti svetainę ir padaryti tinklalapyje esančią reklamą aktualesnę.

Pirmo apsilankymo metu.

30 minučių

Kaupia duomenis apie lankytojų elgesį ir sąveiką

_shopify_fs

Analitinis slapukas

Naudojama siekiant optimizuoti svetainę ir padaryti tinklalapyje esančią reklamą aktualesnę.

Pirmo apsilankymo metu.

2 metai

Kaupia duomenis apie lankytojų elgesį ir sąveiką

_shopify_s

Analitinis slapukas

Naudojama siekiant optimizuoti svetainę ir padaryti tinklalapyje esančią reklamą aktualesnę.

Pirmo apsilankymo metu.

1 valanda

Kaupia duomenis apie lankytojų elgesį ir sąveiką

_shopify_sa_p

Analitinis slapukas

Naudojama, kad reklama tinklalapyje būtų aktualesnė. Slapukas taip pat leidžia svetainei aptikti bet kokius nukreipimus iš kitų svetainių.

Pirmo apsilankymo metu.

2 valandos

Kaupia duomenis apie lankytojų elgesį ir sąveiką ir atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

_shopify_sa_t

Analitinis slapukas

Naudojama, kad reklama tinklalapyje būtų aktualesnė. Slapukas taip pat leidžia svetainei aptikti bet kokius nukreipimus iš kitų svetainių.

Pirmo apsilankymo metu.

30 minučių

Kaupia duomenis apie lankytojų elgesį ir sąveiką ir atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

_shopify_y

Analitinis slapukas

Naudojama siekiant optimizuoti svetainę ir padaryti tinklalapyje esančią reklamą aktualesnę.

Pirmo apsilankymo metu.

2 metai

Kaupia duomenis apie lankytojų elgesį ir sąveiką

_y

Analitinis slapukas

Naudojama siekiant optimizuoti svetainę ir padaryti tinklalapyje esančią reklamą aktualesnę.

Pirmo apsilankymo metu.

2 metai

Kaupia duomenis apie lankytojų elgesį ir sąveiką

cart_ts

Funkcionalumo slapukas

Slapukas reikalingas saugaus patikrinimo ir mokėjimo funkcijai svetainėje atlikti. Šią funkciją teikia shopify.com.

Krepšelio sukūrimo metu

15 dienų

-

cart

Funkcionalumo slapukas

Slapukas reikalingas saugaus patikrinimo ir mokėjimo funkcijai svetainėje atlikti. Šią funkciją teikia shopify.com.

Krepšelio sukūrimo metu

15 dienų

-

cart_currency

Funkcionalumo slapukas

Slapukas reikalingas saugaus patikrinimo ir mokėjimo funkcijai svetainėje atlikti. Šią funkciją teikia shopify.com.

Krepšelio sukūrimo metu

15 dienų

-

cart_sig

Funkcionalumo slapukas

Slapukas reikalingas saugaus patikrinimo ir mokėjimo funkcijai svetainėje atlikti. Šią funkciją teikia shopify.com.

Krepšelio sukūrimo metu

15 dienų

-

cookietest

Funkcionalumo slapukas

Slapukas, kurio paskirtis saugoti el. paštą naujienlaiškiams

Pirmo apsilankymo metu.

Iki svetainės lango uždarymo

El. paštas

secure_customer_sig

Funkcionalumo slapukas

Skirtas vartotojo prisijungimo funkciniam veikimui

Pirmo apsilankymo metu.

20 metų

-

storefront_digest

Funkcionalumo slapukas

Slapukas, atsakingas už Shopify veikimą ir vartotojo prisijungimą

Pirmo apsilankymo metu.

Iki svetainės lango uždarymo

-

_secure_session_id

Funkcionalumo slapukas

Naudojamas naršymo sesijos sekimui

Pirmo apsilankymo metu.

1 diena

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

checkout

Funkcionalumo slapukas

Slapukas naudojamas vartotojams atskirti.

Krepšelio sukūrimo metu

21 diena

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

checkout_locale

Funkcionalumo slapukas

Slapukas reikalingas saugaus patikrinimo ir mokėjimo funkcijai svetainėje atlikti. Šią funkciją teikia shopify.com.

Krepšelio sukūrimo metu

Iki svetainės lango uždarymo

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

checkout_token

Funkcionalumo slapukas

Slapukas reikalingas saugaus patikrinimo ir mokėjimo funkcijai svetainėje atlikti. Šią funkciją teikia shopify.com.

Krepšelio sukūrimo metu

1 metai

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

tracked_start_checkout

Funkcionalumo slapukas

Slapukas reikalingas saugaus patikrinimo ir mokėjimo funkcijai svetainėje atlikti. Šią funkciją teikia shopify.com.

Krepšelio sukūrimo metu

1 metai

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

_biz_flagsA

Funkcionalumo slapukas

Slapukas, atsakingas už Shopify veikimą

Pirmo apsilankymo metu.

1 metai

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

_biz_nA

Funkcionalumo slapukas

Slapukas, atsakingas už Shopify veikimą

Pirmo apsilankymo metu.

1 metai

-

_biz_pendingA

Funkcionalumo slapukas

Slapukas, atsakingas už Shopify veikimą

Pirmo apsilankymo metu.

1 metai

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

_biz_sid

Funkcionalumo slapukas

Slapukas, atsakingas už Shopify veikimą

Pirmo apsilankymo metu.

1 metai

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

_biz_uid

Funkcionalumo slapukas

Slapukas, atsakingas už Shopify veikimą

Pirmo apsilankymo metu.

1 metai

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

_fbp

Reklaminis slapukas

Padeda parinkti ir pasiūlyti tikslinę reklamą vartotojui.

Apsilankymo metu

1 mėnuo

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

_ga

Našumo slapukai

Identifikuoja unikalius vartotojus.

Kiekvieno naujo apsilankymo tinklapyje metu.

2 metai

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

_gcl_au

Analitinis

Slapukas, atsakingas už Google AdSense

Pirmo apsilankymo metu.

3 mėnesiai

Sugeneruotas kodas

_gid

Našumo slapukai

Slapukas naudojamas vartotojams atskirti.

Kiekvieno naujo apsilankymo tinklapyje metu.

24 valandas

Vartotojo naršymo įpročius/kelią.

utag_main

Funkcionalumo slapukas

Slapukas, atsakingas už "Tealium IQ"

Pirmo apsilankymo metu.

1 metai

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

 

 

Tinklalapiuose gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“, „Twitter“ ir kt. papildinius).Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms mūsų Tinklalapiuose, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos nuostatomis.

Naujų paskyros registravimas

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite arba atstatykite slaptažodį

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“.

Būtinieji slapukai
Svarbūs slapukai, užtikrinantys tokias funkcijas, be kurių nebūtų įmanoma tinkamai naudotis interneto svetaine. Tokie slapukai yra naudojami šioje svetainėje, todėl jie vadinami „pirmosios šalies slapukais“. Jūsų kompiuteryje jie saugomi tol, kol naršote šioje interneto svetainėje. Viena būtinųjų slapukų naudojimo paskirtis yra užtikrinti, kad tai, ką matote ekrane, atitiktų duomenų kiekį, kurį būtų galima apdoroti naudojantis jūsų dabartiniu interneto ryšiu. Kita šių slapukų paskirtis yra palengvinti perėjimą iš HTTP į HTTPS puslapius ir užtikrinti saugų duomenų perdavimą. Taip pat šios rūšies slapukai saugo informaciją apie jūsų sprendimą dėl slapukų naudojimo mūsų interneto svetainėje. Jūsų sutikimas dėl būtinųjų slapukų naudojimo – nebūtinas.
Slapuko pavadinimas Šaltinis Tikslas Galiojimas
PrestaShop-# vilnius.canislupus.lt This cookie helps keep user sessions open while they are visiting a website, and help them make orders and many more operations such as: cookie add date, selected language, used currency, last product category visited, last seen products, client identification, name, first name, encrypted password, email linked to the account, shopping cart identification. 480 hours
3-iųjų šalių (marketingo) slapukai
Jums lankantis šioje svetainėje, šie trečiosios šalies paslaugų teikėjai (pavyzdžiui, Paysera, Google Maps, YouTube, Facebook ir kt.) jūsų kompiuteryje gali išsaugoti slapukus ir taip gauti informaciją apie tai, kad lankėtės šioje svetainėje. Norėdami sužinoti daugiau apie šių trečiųjų šalių paslaugų teikėjų slapukų naudojimą, apsilankykite jų interneto svetainėse. Jei nusprendėte neduoti sutikimo dėl slapukų, kuriems reikia sutikimo, naudojimo, arba jei tokį sutikimą atšaukėte, jūs galėsite naudotis tik tomis svetainės funkcijomis, kuriomis norint naudotis tokie slapukai nebūtini. Tokiu atveju jums nebus prieinamos tos interneto svetainės dalys, kuriose gali būti pateiktas trečiųjų šalių turinys ir iš kurių gali būti siunčiami trečiųjų šalių slapukai. Rinkodaros slapukai yra naudojami lankytojams stebėti, šiems lankantis įvairiose interneto svetainėse. Jie leidžia rodyti tas reklamas, kurios yra aktualios konkrečiam lankytojui ir gali jį sudominti – taip užtikrinama didesnė nauda reklamos skleidėjams ir trečiosios šalies reklamuotojams.
Slapuko pavadinimas Šaltinis Tikslas Galiojimas
fr Facebook Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 months
tr Facebook Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Session
_fbp Facebook Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 months
Analitiniai slapukai
Šie slapukai leidžia stebėti srautą ir šaltinius, kad būtų galima įvertinti ir pagerinti interneto svetainės našumą. Jie mums padeda sužinoti, kurie puslapiai yra mažiausiai ir labiausiai populiarūs, taip pat stebėti, kaip lankytojai naviguoja interneto svetainėje. Visa šių slapukų renkama informacija yra apibendrinama, todėl tai – anoniminė informacija. Jei jūs blokuosite šiuos slapukus, bus surenkama mažiau informacijos, kurią analizuojant galima optimizuoti interneto svetainės našumą.
Slapuko pavadinimas Šaltinis Tikslas Galiojimas
collect Google It is used to send data to Google Analytics about the visitor's device and its behavior. Track the visitor across devices and marketing channels. Session
r/collect Google It is used to send data to Google Analytics about the visitor's device and its behavior. Track the visitor across devices and marketing channels. Session
_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 years
_gat Google Used by Google Analytics to throttle request rate 1 day
_gd# Google This is a Google Analytics Session cookie used to generate statistical data on how you use the website which is removed when you quit your browser. Session
_gid Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 day
Turinys neprieinamas